Kadın Psikolojisi Uluslararası aile içi şiddet

Tanımlar:

Aile içi şiddet ‘’ bir kişinin yakın ilişkide bulunduğu diğer kişiye adaletsiz güç kazanmak yada gücü, kontrolü ve otoriteyi kötüye kullanımını devam ettirmek amacı ile büyük ölçüde fiziksel cinsel ve psikolojik kötü davranma içeren suiistimal edici davranışlarda bulunmasıdır.

Aile içi şiddet hakkında uluslararası Yasalar

Rapora göre (Comaraswamy 2000) uluslararası insan hakları yasasının altında ,eyaletler sadece kendileri insan hakları ihlallerinden kaçınmakla kalmamalı, ayrıca failler tarafından vatandaşlara yapılan insan hakları suistimallerini önlemeli ve bunlara müdahale edilmelidir.

Aile içi şiddetin çeşitleri

Wallance (1998) Walkeren iyi bilinen ‘’şiddet döngüsünü’’ eş dayağında önemli bir kavramsallaştırma olarak alıntılamıştır. Bu döngüye göre ilk aşama, failin artarak sinirlendiği ve eşini hafice dövmeye başladığını ‘’ gerginlik oluşması aşamasıdır. Bunu failin aşırı derecede saldırgan hale geldiği patlama aşaması takip eder.

Son olarak failin durup özür dilediği ve bir daha eşini incitmeyeceğine dair söz verdiği süreç olan ‘’sakin sevgi içeren ara’’ aşaması gerçekleşir. Bir başka yaklaşımda Johnson ve Ferroro (2000) eş şiddetinde aşağıdaki dört kategoriyi tanımlamıştır.

1- Yaygın eş saldırganlığı: Tartışma durumunda ortaya çıkar, suiistimal edici, saldırgan davranışlara dönme olasılığı azdır.

2- Yakın Terörizm: Diğer insanı kontrol etme aracı olarak kullanılan ve saldırılara evrilme şansı daha çok olan davranış şeklidir.

Bu davranış kadınlardan çok erkekler tarafından sergilenmekte ve yaralanma ve duygusal suiistimal olasılığı taşımaktadır.

3- Saldırgan Direnç: Şiddet uygulayan eşlerine karşı kadınların kullandığı şiddetdir.

4- Ortak Saldırgan Kontrol:Her iki partnerin diğerini kontrol etmek için şiddete başvurduğu sıradışı bir davranış şeklidir.

Aile İçi Şiddetin Kültürlerarası Çalışmaları

Flake(2005)Ataerkil bir toplum olarak görülen Freuda aile içi şiddeti inceleemiştir.Bilgi 15 – 49 yaş arasındaki ulusal olarak temsil edici 27000 den fazla kadından toplanmıştır.Sadece fiziksel şiddet hakkında bilgi isteyen anket, gruptaki kadınların yaklaşık yüzde 40 ının siziksel olarak şiddete uğradığını belirtmiştir. Latin Amerika da ki aile içi şiddet’’Laviolancia privada^^ yani aile içinde gizli tutulan şiddet olarak görülmektedir. Şili politik şiddet geçmişi olan ataerkil bir kültür olarak tanımlanmaktadır. Bu durum ise kadın dayağı için toleransı artırmaktadır.

Orta doğu:Haci Yahya kadınlar tarafından psikolojik suiistimalin en sık olarak (kadınların yaklaşık olarak yüzde 75 i) daha sonra küçük oranlarla fiziksel suiistimalin (yüzde 20 nin altında ) cinsel suiistimalin (yüzde 13) deneyimlendiğini bulmuşlardır. Hacı Yahyanın 2002 de ataerkil bir ülke olan Ürdünde yaptığı başka çalışmasında çoğu Müslüman olan 350 den fazla evli kadına karı dayak davranışını incelemiştir. Hacı Yahya Ürdünlü kadınlar arasında kadın dayağını meşrulaştırmak (özellikle kadın itaatkar olmadığında ve kocasına saygı duymadığında) için güçlü bir eğilim olduğunu tespit etmiştir.Ürdünlü kadınlar , kadınların dayak yemesini n sebebinin kendi davranışları olduğuna ve dayağın kadınları daha iyi eşler yapacağına inanmaktadır.Bu kadınlar ayrıca eşlerinin saldırgan davranışlarını gözardı etme eğilimindedirler.

Avrupa :Mccloskey,Trevisia,Scienti ve Pozzo (2002) İtalya ve Amerikadaki kadınların özelliklerini karşılaştımışlardır.Araştırmadaki tüm gruplar, fiziksel şiddete uğramakta ancak Amerikadaki kadınlar İtalyan kadınlara göre daha fazla cinsel suistimale uğramaktadırlar. Önemli bir farklılık : İtalyan kadınları genellikle evliliklerini Amerikalı kadınlardan daha uzun süre devam ettirmesidir. Bu durum ise ataerkil İtalyan aile yapısından kaynaklanmaktadır.

Horne tarafından 1991 de Rusyada ki aile içi şiddet analizi yapılmıştır. Horne : Rusyadaki aile içi şiddetin diğer batı ülkelerinden en az dört yada beş kez daha fazla olduğunu belirtmiştir.

Şiddetin sebebleri arasında ise kadınların düşük statüsünün ve Rus toplumundaki geleneksel cinsiyet rollerinin yeniden ortaya çıkışının etkisi büyüktür.

Asya; 1997 de yayımlanan çalışmaya göre Xu Çinde 1986 da Chengdu daki 586 eli kadından oluşan bir grubun yaklaşık yüzde 60 ının psikolojik şiddetle birlikde fiziksel şiddet gördüklerini belirtmiştir. Xu,Çini ataerkil aile kültürü olarak tanımlamaktadır.

Aile içi şiddetin özel mesele olarak görüldüğü ataerkil bir toplum yapısına sahip bir diğer asya ülkesi Japonyada Yoshihama (2005) eş şiddetini incelemiştir. Buna göre eşler tarafından psikolojik yada fiziksel şiddet yaşayan 64 kadına kadın örgütleri tarafından yardım dilmiştir. Bu gruptaki kadınların yarıdan fazlası hala şiddete maruz kaldıkları eşleri ile evli kalmaktadırlar.

Afrika;Koeniğ ve arkadaşları (2003) Ugandanın kırsal kesiminde 5000 den fazla kadıdnı incelemişlerdir. Araştırmalar baskın olan kalıbın kadınların kocalarının kabileleri ile kalması olduğunu ve çok sayıda erkeğin çok sayıda eş ve cinsel partneri olduğunu bulmuştur. Kadınların yüzde 40 psikolojik olarak yada sözel şiddet kurbanı , yüzde 30 u fiziksel şiddet kurbanı olarak tespit edilmiştir. Eve iyi bakmamak kocaya itaatsizlik ve erkeğin fazla içki içmesi şiddet için en yaygın sebebler arasındadır.

- Bizim Yaka Kocaeli Gazetesi, tarafından kaleme alındı
https://www.bizimyaka.com/makale/3141827/{author}/kadin-psikolojisi-uluslararasi-aile-ici-siddet